లాంగ్ ఒక డైనోసార్ తో ఆట గెంతు

లాంగ్ ఒక డైనోసార్ తో ఆట గెంతు

డైనోసార్ ఇక్కడికి గెంతు వీలైనంతవరకూ సహాయం.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : రన్.
  • Z: ఇక్కడికి గెంతు.

అన్ని ఆట
లాంగ్-ఒక-డైనోసార్-తో-ఆట-గెంతు
72% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను