వాంగు వా గోరో మరియు రికో గుడ్లు, వజ్రాలు, బంగారం వసూలు సహాయం ...

నియంత్రిస్తుంది.

  • W, A, S, D: తరలించు.
  • H, J, K, L: మేకింగ్ చర్యలు.

అన్ని ఆట
50bf5b1c938ca81532000009
66% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను