భూమి మీద సాహస ఆట డైనోసార్

భూమి మీద సాహస ఆట డైనోసార్

ఒక డైనోసార్ ఒక సాహస న వెళ్ళండి.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : ఇక్కడికి గెంతు.
  • మరియు.: Move.

అన్ని ఆట
భూమి-మీద-సాహస-ఆట-డైనోసార్
52% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను