ఒబామా (ఒబామా జురాసిక్ పార్క్) తో డైనోసార్ ఆట

ఒబామా (ఒబామా జురాసిక్ పార్క్) తో డైనోసార్ ఆట

ఒబామా కుటుంబం డైనోసార్ల పొంచి ఒక ద్వీపంలో బంధించబడి ఉంది.
వారు తప్పించుకోవడానికి సహాయం.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : చర్యలను పని మరియు కలిగించే అంశాల మీద క్లిక్ చేయండి.

అన్ని ఆట
ఒబామా-ఒబామా-జురాసిక్-పార్క్-తో-డైనోసార్-ఆట
75% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను