ఒక డైనోసార్ గుడ్డు తో సాహస ఆట

ఒక డైనోసార్ గుడ్డు తో సాహస ఆట

అతని సాహసాలను ఈ ఆట గైడ్ డైనోసార్ గుడ్డు.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : ఇక్కడికి గెంతు.
  • మరియు.: Move.
  • C: శత్రువులను దాడి.

అన్ని ఆట
ఒక-డైనోసార్-గుడ్డు-తో-సాహస-ఆట
83% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను