دفاع بازی و بقا با دایناسورها

هدف در بازی های دفاع و بقا این است برای زنده ماندن تا زمانی که ممکن است. موفق باشید!